ติดต่อ

ฝ่ายระบบเครือข่าย
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ(ITSC)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ถนนสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0-5394-1781
โทรสาร 0-5394-1776
อีเมล network@cmu.ac.th
facebook CMU CNOC